Preventivno edukativni rad među RE populacijom

Prema istraživanju sprovedenom tokom 2013.godine medju romskim zajednicama u Crnoj Gori, znanje romske populacije o HIV/AIDS je na nezavidnom nivou. Takođe, činjenica da mladi iz RE zajednica vema rano stupaju u seksualne odnose čini ih ranjivim. Nivo obrazovanja medju RE populacijom je veoma nizak i u skladu sa tim sprovode se preventivno edukativne aktivnosti. Te aktivnosti nisu povezane samo sa seksualno prenosivim infekcijama i HIV/AIDS – om, već i sa uslugama koje su im dostupne u lokalnim zajednicama, edukacijom u planiranju porodice i reproduktivnim zdravljem.

 

Glavni cilj je obezbjedjivanje edukativno – preventivnog rada medju RE populacijom u Baru, Beranama, Nikšiću, Tivtu, Budvi, Kotoru i Podgorici.

 

Program se realizuje sa ciljem  da članovi ovih zajednica povećaju svijest o ovom problemu a zatim i svijest o HIV/AIDS i STI kao i da koriste usluge VCT Centara. Jačanje postojećih grupa od RE edukatora sa novim članovima pojačava uticaj koji oni imaju na zajednicu. Imajući na umu sve pomenute specifičnosti, rad sa ovom populacijom zahtjeva veće napore i poseban pristup sa kontinuiranim preventivnim aktivnostima.

 

Program je  baziran  na sledećim principima: jednake mogućnosti, participativni pristup i rodna ravnopravnost. Poseban naglasak je na povećanju individualnog rada sa našim terenskim radnicima.