Steroidi i tablete

Tabletomanija-Opijatni anelgetici

U ovu grupu spadaju morfijum i njegovi derivati. Baza za dobijenje morfijuma, samim tim i ovih ljekova, je opijum, sok koje se dobija zasijećanjem nezreliih čahura maka. Legenda vezana za opijum kaže da je mak izrastao iz Budinih trepavica koje je on čupao i bacao na zemlju da ne bi zaspao. Naziv morfin, morfijum je dat prema Morfeju, bogu sna u staroj Grckoj.

U terapijske svrhe koriste se samo kod vrlo jakih bolova (npr. maligna oboljenja). Postoji zakonom regulisam način pisanja i izdavanja recepata za ove ljekove, a njihova predaja bez recepata je zakonski kažnjiva.

Dejstvo: Analgezija, promjene ponašanja (euforija, pospanost, apatija, smanjenja fizička aktivnost i letargija), smanjenje refleksa kašlja, mioza, osjećaj svraba.

Neželjeni efekti: Depresija disanja, muka, povraćanje, uporna opstipacija, svrab, utrikarija, disfozija, razvijanje tolerancije i zavisnosti. Svi ovi efekti nastaju posle upotrebe doza koje su veće od terapijskih, ali se mogu javiti i kod pravilne upotrebe.

Zavisnost: Javljaju se jaka psihička i fizička zavisnost. Mogu se javiti i kod pravilne, posebno dugotrajne upotrebe. Tolerancija je veoma izražena.

Barbiturati

Barbiturati su ljekovi iz grupe sedativa i hipnotika, derivati barbituralne kiseline. Ranije su se koristili kao ljekovi protiv nesanice, dok se danas isključivo koriste za liječenje epilepsije i izazivanje kratkotrajne anestezije.

Dejstvo: Sedatacija-umirenje, san i anestezija.

Akutno trovanja: Jedno od najčešćih trovanja ljekovim;doze 5-10mg od terapijskih prouzrokuju trovanje ali se mogu uspješno liječiti, dok doze 15-20mg veće u najvećem broju slučajeva su letalne.Terapijska doza Phenobarbitona je 0.1g.

Simptomi akutnog trovanja: trovanja su izrazita depresija disanja, hipotenzija (sniženje krvnog pritiska), stupor i koma.

Zavisnost: Javljaju se se promjenljiva psihička i fizička zavisnost, stepen zavisnosti varira od osobe do osobe. Nekada se javlja višesrtuka zavisnost kod osoba koje konbinuju alkohol i ove ljekove. Poseban problem je zavisnost od terapijske doze, koja se javlja kod osoba koje ih uzimaju terapijske svrhe u dozvoljenim dozama. Posle prestanka upotrebe može se javiti apstinencijalni sindrom.