O nama

CAZAS je nevladina, neprofitna organizacija koja je započela sa radom 1998. godine.

 

Vizija organizacije je društvo u kojem je zdravstveni sistem dostupan svima na jednak i kvalitetan način, u kojem su ranjive grupe zaštićene i u kojem su im obezbijeđena sva prava i sve neophodne usluge i društvo u kojem snažna i aktivna omladina oslobođena bilo kakvih predrasuda predstavlja osnovu njegovog razvoja.

Misija organizacije:

CAZAS je nevladina organizacija zasnovana na principima dobrovoljnosti i neprofitnog aktivizma sa misijom da doprinese poboljšanju crnogorskog društva kroz realizaciju svoja četiri programa.

Ciljevi CAZAS-a su:

  • Podrška jačanju sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i promocija zdravlja kroz unapređenje svih preventivno-edukativnih djelatnosti, mjera i usluga na polju zaštite od zaraznih i nezaraznih bolesti, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i na polju seksualnog reproduktivnog zdravlja i ostalih zdravstvenih pitanja od javnog interesa;
  • Informisanje građana i podizanje nivoa znanja i svijesti među građanima o javno-zdravstvenim pitanjima i problemima od značaja za korisnike preventivno-edukativnih programa i projekata organizacije;
  • Osnaživanje mladih u Crnoj Gori kroz edukaciju, zagovaranje i promociju aktivizma i volonterizma;

       

  • Podrška, pomoć i edukacija ranjivih populacija u Crnoj Gori kroz pružanju psihosocijalne pomoći članovima ovih populacija, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima;

       

  •  Podizanje i jačanje kapaciteta, edukacija i obuka organizacija, grupa i pojedinaca kroz intenzivne obuke, konsultacije i strateško planiranje.

 

Ciljna grupa rada organizacije je cijela populacija, sa akcentom na mlade ljude starosne dobi od 13 do 25 godina, kao i na vulnerabilne grupe u Crnoj Gori.

 

Rad CAZAS – a počiva na principima volonterizma i neprofitnog aktivizma kroz implementaciju svoja četiri (4) programa:

  1. Javno zdravlje
  2. Mladi
  3. Psihosocijalna pomoć ranjivim populacijama, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima
  4. Trening program